02193.508.595 c2kimngoc.bacquang@hagiang.edu.vn
60 năm phong trào "Nghìn việc tốt"