02193.508.595 c2kimngoc.bacquang@hagiang.edu.vn

Thủ tục hành chính

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

Đăng ngày: 01/04/2023

Để bảo đảm cho bộ máy trường THCS Kim Ngọc hoạt động thông suốt, có hiệu quả, không ngừng cải tiến lề lối làm việc. Nâng cao năng suất, chất lượng công tác của cán bộ, giáo viên để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ giáo dục ở cơ sở. Nay trường THCS Kim Ngọc xây dựng quy chế làm việc trong năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

I. Chức năng, và cơ cấu tổ chức

1.Trường THCS Kim Ngọc là một đơn vị trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trực tiếp đảm nhận việc giáo dục học sinh cấp THCS trong độ tuổi.

Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập chung dân chủ; chế độ thủ trưởng, có tổ chức Đảng và Công đoàn trường.

2. Trường được Phòng GD&ĐT Bắc Quang điều động cán bộ - giáo viên - nhân viên bổ sung hàng năm. Hiện nay trường có 25 CB-GV-NV được hưởng lương trong và ngoài biên chế.

Các chức danh cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm như sau :

          Chủ tịch công đoàn :                 01

          Thư ký hội đồng :                     01

          Thanh tra nhân dân :                 01

          Trưởng ban ngành, đoàn thể :   03

          Tổ trưởng :                                03      

II. Nhiệm vụ chủ yếu của trường

Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về giáo dục, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.

Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.

Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.

III.Nhiệm vụ cụ thể của các chức danh

          1. Hiệu trưởng (Đ/c Thắng):

            Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường theo quy định tại Điều 9 Điều lệ trường trung học; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; tổ chức thành lập hội đồng trường theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 10 Điều lệ trường trung học;

- Tổ chức xây dựng chiến lược, tầm nhìn, mục tiêu, quy hoạch phát triển nhà trường; quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; kế hoạch giáo dục hằng năm của nhà trường để trình hội đồng trường phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Thực hiện các quyết định hoặc kết luận của hội đồng trường về những nội dung được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 10 Điều lệ trường trung học. Trường hợp hiệu trưởng không nhất trí với quyết định của hội đồng trường cần xin ý kiến cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp của nhà trường. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp, hiệu trưởng vẫn phải thực hiện theo quyết định của hội đồng trường đối với các vấn đề không trái với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ trường trung học;

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và các quyết định của hội đồng trường trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

- Thực hiện quản lý giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động, tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật;

- Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

- Quản lý tài chính và tài sản của nhà trường;

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; thực hiện quy chế dân chủ, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong tổ chức hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

- Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện công khai đối với nhà trường và xã hội theo quy định của pháp luật;

- Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn; tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định; tham gia dạy học theo quy định về định mức giờ dạy đối với hiệu trưởng;

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Phó hiệu trưởng (Đ/c Gấm):

          Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công việc do hiệu trưởng phân công; điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.

Nhiệm vụ và quyền của phó hiệu trưởng

- Điều hành công việc được hiệu trưởng phân công phụ trách hoặc ủy quyền;

- Tham gia sinh hoạt cùng tổ chuyên môn; tụ học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lục chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý; được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo và các chính sách ưu đãi theo quy định; tham gia dạy học theo quy định về định mức giờ dạy đối với phó hiệu trưởng;

- Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện, xây dựng và triển khai các qui định, qui chế chuyên môn. Quản lí nề nếp dạy của GV và học tập của học sinh.

- Xây dựng kế hoach chuyên môn; xây dựng kế hoạch về đổi mới phương pháp dạy học…

- Phụ trách công tác khuyến học, Thiết bị - thư viện, đôn đốc công tác Đoàn, đội. Phụ trách chỉ đạo công tác PCTHCS.

- Hoàn thành các nhiệm vụ khác do các cấp lãnh đạo và Hiệu trưởng phân công.

3. Chủ tịch công đoàn:

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên về phong trào công đoàn trong Nhà trường.

- Tham mưu cho Hội đồng thi đua khen thưởng hồ sơ thi đua, tổ chức thi đua và xét các danh hiệu thi đua ở trường. Vận động thực hiện các loại quỹ  của các cấp đối với trường.

- Phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động kỉ niệm, phong trào TDTT do Ngành tổ chức.

- Điều hành Nhà trường khi BGH vắng.

4. Bí thư chi đoàn  

Chịu trách nhiệm trước Chi bộ, Hiệu trưởng và Đoàn cấp trên về hoạt động của phong trào Đoàn – Đội. Tổ chức các hoạt động của Đoàn, giúp đỡ hoạt động Đội. Tham gia các hoạt động ở địa phương do xã Đoàn tổ chức.

Tham gia các hoạt động khác do Nhà trường và Chi bộ phân công.

5.Tổng phụ trách Đội (Đ/c P.Yến)

Chịu trách nhiệm trước Chi bộ, Hiệu trưởng và HĐĐ cấp trên về hoạt động Đội và phong trào thiếu niên. Phối hợp với GVCN và các ban ngành khác tổ chức các hoạt động của Đội theo chương trình hoạt động Đội và chỉ đạo của cấp trên. Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác thi đua của Đội. Cùng với Kế toán, tham mưu cho Hiệu phó việc cấp học bổng cho học sinh(Nếu có). Xây dựng kế hoạch hoạt động thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Xây dựng hồ sơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Trưởng ban văn thể (Đ/c Gấm)

Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giáo dục thể chất và vệ sinh môi trường trong Nhà trường. Thừa uỷ quyền Hiệu trưởng kiểm tra các hoạt động nói trên.

7. Y tế học đường (Đ/c Bằng)

Tham mưu cho Hiệu trưởng các công tác chăm sóc sức khỏe học đường, giữ gìn, kiểm tra đôn đốc nhắc nhở GV-HS về vệ sinh môi trường. Chuẩn bị nước uống cho học sinh. Phối hợp với các ban ngành trong và ngoài Nhà trường trong các công tác có liên quan.

Thực hiện thêm một số công việc do nhà trường yêu cầu.

8. Tổ chuyên môn

Thực hiện theo mục điều 14-Điều lệ trường Trung học:

Chủ động xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục thuộc chuyên môn phụ trách theo tuần, tháng, học kỳ, năm học; phối hợp với các tổ chuyên môn khác xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, xuất bản phẩm tham khảo để sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được hội đồng trường phê duyệt.

- Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và của nhà trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công: Trực tiếp phân công dạy thay cho các thành viên trong tổ khi Hiệu trưởng yêu cầu, làm báo cáo cho Hiệu trưởng vào cuối tháng và khi có yêu cầu của nhà trường.

- Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất 01 lần trong 02 tuần và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu. Tổ chuyên môn hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lan nhau giữa các thành viên để phát triển năng lực chuyên môn.

9. Tổ Văn phòng

Thực hiện theo mục điều 15-Điều lệ trường Trung học:

Nhiệm vụ của tổ văn phòng:

- Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, xây dựng, giải trình và quyết định kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.

- Giúp hiệu trưởng thực hiện công tác văn thư, nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, thống kê và bảo vệ trong nhà trường theo quy định.

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ văn phòng và của nhà trường.

- Tham gia đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công.

Kế toán - thủ quỹ

- Thủ quỹ: Thu chi đúng hoá đơn, chứng từ  Nhà nước. Giữ gìn bảo quản tốt tiền mặt, hồ sơ đúng quy định.

              Cùng với kế toán chuẩn bị đầy đủ kinh phí, vật phẩm phục vụ kịp thời cho các hoạt động của trường và báo cáo các số liệu khi có ý kiến  của HT và TTND.

           - Kế toán: Thực hiện theo chế độ kiêm nghiệm.

Tham mưu cho Hiệu trưởng các việc: thực hiện đúng, kịp thời các chế độ chính sách cho  CB - GV – CNV và HS trong trường; xét duyệt dự toán kế hoạch tài chính hàng năm của trường; duyệt chi kịp thời các đề xuất cá nhân, ban ngành trong Nhà trường; sử dụng các nguồn kinh phí, CSVC có hiệu quả, quản lí theo dõi tài sản CSVC nhà trường.

Quan hệ với tài chính, kho bạc, kế toán Phòng Giáo dục để có các khoản chi kịp thời, đúng đủ trong Nhà trường. Làm báo cáo tài chính, tài sản. Làm một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

Văn thư (Đ/c Bằng)

 Nhận công văn đến, đưa công văn đi trên hệ thống điều hành văn bản Ioffice. Đánh máy một số văn bản của nhà trường theo yêu cầu.

Quản lý lưu trữ văn bản của nhà trường theo quy định.

Giúp BGH quản lí con dấu, các hồ sơ học vụ như: Sổ điểm, văn bằng…

Thư viện - Thiết bị (Đ/c Huyên - Hoàn)

 Tham mưu với BGH về công tác xây dựng Thư viện trường học, quản lý tài sản có ở Thư viện; về công tác xây dựng  kế hoạch  sử dụng Thiết bị. Trực tiếp nhận thiết bị dạy học ở cấp trên. Hướng dẫn GV sử dụng các loại thiết bị hiện có. Quản lí tài sản ở phòng Thiết bị. Cho GV mượn thiết bị dạy học. Giúp phó hiệu trưởng quản lí, kiểm tra các tiết TN – TH.

Tổ văn phòng sinh hoạt ít nhất 01 lần trong 01 tháng và có thể họp đột xuất theo yêu cầu công việc hoặc khi hiệu trưởng yêu cầu. Tổ văn phòng hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên để phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

10. Thư kí hội đồng (đ/c Hòa)

- Phụ trách chương trình Lễ, hội họp chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung các cuộc họp của Hội đồng nhà trường.

- Chịu trách nhiệm thông báo các kế hoạch hoạt động theo tuần, theo tháng và các trường hợp đột xuất.

- Thống kê, tổng hợp các số liệu báo cáo theo yêu cầu của BGH.

11. GV phụ trách công tác ứng dụng CNTT (Đ/c Diễn, Hùng)

         Thực hiện việc xây dựng triển khai việc ứng dụng CNTT trong đơn vị giúp đỡ hướng dẫn CBGV thực hiện việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD và duy tu bảo trì phòng máy tính…

          Quản trị trang Web và các phần mềm quản lý trong nhà trường…

12. Thanh tra nhân dân

Tham mưu cho Hiệu trưởng về thực hiện quy chế dân chủ trong trường học và giải quyết các khiếu nại, tố cáo.

13. Các giáo viên

            Thực hiện những nhiệm vụ được ghi ở điều 27-Điều lệ trường  trung học.

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Trau đồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.

Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

*GVCN

- Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp;

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các đoàn thể và các tổ chức xã hội khác có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;

- Nhận xét, đánh giá xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp, danh sách học sinh phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;

- Tham gia hướng dẫn hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục và rèn luyện học sinh do nhà trường tổ chức;

- Báo cáo thường kì hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

GVCN chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của lớp do mình chủ nhiệm.

Giáo viên phó chủ nhiệm

Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nề nếp học sinh các lớp mình phụ trách.

Các hoạt động theo qui chế và nhiệm vụ của người giáo viên.

 Cùng với GVCN - TPT tổng kết thi đua hàng tuần của học sinh. Chỉ đạo học sinh trong các buổi HĐNGLL, hoạt động trải nghiệm GDKNS.

14. Bảo vệ

Giữ gìn an ninh trật tự và tài sản của Nhà trường trong và ngoài giờ học.

Kiểm tra việc sử dụng điện việc đóng cửa ở các lớp học sau các buổi học. Phản ánh kịp thời đến GVCN lớp để điều chỉnh.

Quyét dọn vệ sinh phòng làm việc của BGH. Đun nước uống cho CBGV

Trực làm việc tại nhà trường một số buổi trong giờ hành chính theo yêu cầu cuả hiệu trưởng.

Làm một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

          IV.Quy định về quan hệ công tác

1/Trong nội bộ

Quan hệ của Công đoàn và Nhà trường và quan hệ phối hợp.

Quan hệ của Hiệu trưởng với toàn thể thành viên trong Nhà trường là quan hệ Lãnh đạo, chỉ đạo.

Quan hệ giữa các trưởng ban ngành, tổ trưởng là quan hệ phối hợp. Các tổ trưởng, trưởng ban ngành được quyền chỉ đạo, quyết định những việc mà Hiệu trưởng đã ủy quyền.

2/Với bên ngoài

Quan hệ với các ban ngành ở xã, các bộ phận ở Phòng là quan hệ ngang cấp. Hiệu trưởng là người đại diện cho nhà trường để phối hợp tốt trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Giữ mối quan hệ tốt với nhân dân đến liên hệ công tác, không hách dịch, không cửa quyền, không gây khó khăn và không giải quyết công việc vượt quá thẩm quyền cho phép. Khi chưa hoặc không giải quyết được thì phải giải thích, hướng dẫn tỉ mỉ, chu đáo để cho nhân dân hiểu rõ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi đến trường liên hệ công tác.

3/Cơ chế quản lý

Thực hiện theo chế độ thủ trưởng, tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ và cấp trên. Tranh thủ và lắng nghe ý kiến của các đoàn thể và anh chị em trong cơ quan, tôn trọng ý kiến tập thể trước khi ra quyết định chính thức.

Điều động giáo viên Biệt phái: Số biên chế giáo viên được tính theo định mức 1,9 GV/ lớp.

Nguyên tắc cử giáo viên đi tăng cường thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng đảm theo các quy định sau:

- Xem xét đối tượng ưu tiên không thuộc diện tăng cường gồm: Con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, có chồng (vợ) công tác tại các lực lượng vũ trang nơi biên giới hải đảo, các đ/c Tổ trưởng chuyên môn, Tổng phụ trách đội, các cá nhân giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo.

Các trường hợp còn lại: Tổ chuyên môn sẽ xem xét lựa chọn một cách công bằng, khách quan, minh bạch…

- Cá nhân tự nguyện đi biệt phái thì làm đơn nộp BGH xem xét quyết định.

Căn cứ số lớp, số học sinh, số biên chế cán bộ giáo viên, cơ cấu bộ môn và ý kiến đề xuất của tổ chuyên môn về chất lượng đội ngũ. Nhà trường xây dựng kế hoạch biên chế với phòng GD&ĐT theo từng năm học. Thời điểm xét biệt phái là tháng 5 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của phòng GD&ĐT.

4/Quản lý tài sản

Thực hiện theo quy chế quản lý tài sản của đơn vị.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận ở trường. Trong quá trình làm việc, mỗi viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi cơ quan như nhà ở của mình, bảo quản thật tốt các tài sản, thiết bị được giao sử dụng, tự giác, không dùng vào việc riêng. Không ngừng phát huy sáng kiến để bảo quản tài sản Nhà trường.

5/Quản lý tài chính

 Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ.

 Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên và ngành tài chính, đảm bảo chi tiêu đúng nguyên tắc, quy định về tài chính. Phương châm là thực hành tiết kiệm nhưng phải tạo điều kiện tốt nhất cho bộ máy của trường hoạt động thông suốt.

          V. Quy định về thời gian làm việc

Thời gian làm việc của một số bộ phận và cá nhân trong nhà trường:

1. Tổng phụ trách đội

- Có mặt tại trường từ  lúc học sinh làm công tác vệ sinh, có linh động trong thời gian có mặt đầu giờ nhưng phải đảm bảo tính, chủ động hiệu quả của công việc được giao.

2. Giáo viên chủ nhiệm

- Có mặt tại trường muộn nhất là đầu giờ truy bài (trừ ngày nghỉ). Nếu lớp làm công tác tự quản tốt thì xem xét có thể chỉ cần có mặt 2 buổi/tuần(căn cứ vào đánh giá của TPT).

3. Giáo viên bộ môn

- Có mặt tại trường trước giờ lên lớp tối thiểu là 5 phút.

4. Thư viện – Thiết bị - Y tế

- Buổi sáng: Có mặt trước tiết 1 tối thiểu là 15' đến hết thời gian làm việc buổi sáng.

- Buổi chiều: (Vào các buổi lên lớp chiều nếu có GV yêu cầu sử dụng thư viện-thiết bị và có các hoạt động của học sinh).

II. Thời gian làm việc chung của nhà trường

1. Chế độ mùa hè

1.1. Buổi sáng

* 6h 45': Học sinh làm vệ sinh.

* 7h 00': Trống báo truy bài.

* 7h 15': vào lớp tiết 1.

* Nghỉ giữa các tiết: 05 phút.

* Nghỉ giữa tiết 2 và tiết 3: 15 phút.

* Thời gian cụ thể

Tiết

Thời gian vào lớp

Thời gian hết tiết

01

07h15’

08h00’

02

08h05’

08h50’

03

09h05’

09h50’

04

09h55’

10h40’

05

10h45’

11h30’

1.2. Buổi chiều:

* 13h00': Học sinh làm vệ sinh.

* 13h 15': Trống báo truy bài.

* 13h 30': vào lớp tiết 1.

* Nghỉ giữa các tiết: 05 phút.

* Nghỉ giữa tiết 2 và tiết 3: 15 phút.

* Thời gian cụ thể

Tiết

Thời gian vào lớp

Thời gian hết tiết

01

13h30’

14h15’

02

14h20’

15h05’

03

15h20’

16h05’

04

16h10’

16h55’

05

17h00’

17h45’

Chế độ mùa đông

1. Buổi sáng

* 7h 00': Học sinh làm vệ sinh.

* 7h 15': Trống báo truy bài.

* 7h 30': vào lớp tiết 1.

* Nghỉ giữa các tiết: 05 phút.

* Nghỉ giữa tiết 2 và tiết 3: 15 phút.

* Thời gian cụ thể

Tiết

Thời gian vào lớp

Thời gian hết tiết

01

07h30’

08h15’

02

08h20’

09h05’

03

09h20’

10h05’

04

10h10’

10h55’

05

11h00’

11h45’

2. Buổi chiều:

* 12h45': Học sinh làm vệ sinh.

* 13h00  Trống báo truy bài.

* 13h 15': vào lớp tiết 1.

* Nghỉ giữa các tiết: 05 phút.

* Nghỉ giữa tiết 2 và tiết 3: 15 phút.

* Thời gian cụ thể

Tiết

Thời gian vào lớp

Thời gian hết tiết

01

13h15’

14h00’

02

14h05’

14h50’

03

15h05’

15h50’

04

15h55’

16h40’

05

16h45’

17h30’

* Thời gian làm việc của giáo viên trong năm học:

Thực hiện theo Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản chỉ đạo.

3. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè và nghỉ các ngày lễ tết trong năm của giáo viên thay cho nghỉ phép là 02 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có); CBNV được nghỉ phép theo quy định (Nghỉ vào thời gian hè và không quá 15 ngày/năm học)

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động.

Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định.

3. Các buổi họp:

Họp BGH mở rộng, Hội đồng sư phạm đảm bảo 1 lần/tháng (lịch họp nhà trường sẽ thông báo cụ thể theo từng tháng)

Công đoàn, chuyên môn, tổ Chủ nhiệm mỗi tháng phối hợp họp 1 lần vào tuần cuối của tháng.

Tổ chuyên môn họp vào chiều thứ 2 tuần 2 và tuần 4 của mỗi tháng (thể hiện lịch họp trên Ioffice, có thể họp trực tiếp kết hợp với trực tuyến đảm nhưng phải đảm bảo chất lượng cuộc họp). Nếu vì lý do đột xuất cũng phải bảo đảm họp đúng 2 lần trong tháng. Khi đổi lịch họp phải báo cáo Hiệu trưởng.

Ngay sau Hội nghị CBVC nhà trường sẽ hoạt động linh hoạt định kì 02 buổi chiều/ tuần (Chiều thứ hai, chiều thứ tư): Lịch và nội dung làm việc cụ thể nhà trường sẽ quy định chi tiết (Nội dung hoạt động các tổ tự XD đảm bảo theo tinh thần đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục… cam kết hoàn thành nhiệm vụ đề ra: Bồi dưỡng học sinh yếu kém, phù đạo học sinh giỏi tham gia các kỳ thi, cuộc thi do phòng GD&ĐT tổ chức; hội thảo chuyên môn, các thành viên còn lại tự học tập, trao đổi kinh nghiệm tích lũy kiến thức nâng cao năng lực phương pháp giảng dạy, hoạt động giáo dục trải nghiệm, nghiên cứu khoa học phù hợp với đối tượng học sinh…, tham gia chỉ đạo công tác lao động hoặc làm một số công việc phát sinh tại nhà trường một cách phù hợp).

Bồi dưỡng học sinh buổi chiều theo TKB của chuyên môn. Các đồng chí được nhà trường lựa chọn dạy thêm theo đăng ký của PHHS vào các buổi chiều thì thực hiện nghiêm túc theo TKB mà nhà trường quy định (không tính vào lịch làm việc của tổ) và được hưởng thù lao từ kinh phí do PHHS đóng góp (thực hiện theo đúng quy định Nghị quyết 33).

Vào các thời điểm hoạt động mừng ngày lễ lớn hoặc các phong trào thi đua hoặc hoạt động chuyên môn cao điểm thì sẽ phải làm thêm một số buổi chiều trong tuần.

- Ngoài ra còn các Hoạt động NGLL, hoạt động đội, Văn hóa truyền thống, Giáo dục kỹ năng sống, Lao động hướng nghiệp sẽ tổ chức đan xen(giao tổ văn hóa truyền thống, ban lao động xây dựng lịch hoạt động cụ thể, lồng ghép các nội dung một cách khoa học hiệu quả, tối thiểu 01 lần/tháng phải có hoạt động chung toàn trường GV, HS). Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh.

Các đoàn thể họp theo Điều lệ nếu không tự bố trí được thời gian thì có thể họp ngoài giờ chính quyền.

Ngoài ra, Nhà trường có thể triệu tập họp đột xuất để triển khai các công việc khẩn cấp.

Lưu ý: Các buổi chiều làm việc tại nhà trường phải đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu, tránh làm việc mang tính hình thức không hiệu quả… Nếu hiệu quả công việc không đảm bảo thì nhà trường sẽ quyết định tăng số buổi chiều làm việc.

Với quan điểm làm hết việc, không phải làm hết giờ

* Các cuộc họp buổi chiều: Bắt đầu từ 14h00'(Mùa hè); 13h30'(Mùa đông)

Các trưởng ban ngành, đoàn thể, cá nhân cán bộ giáo viên hoạt động phải có kế hoạch năm, tháng, tuần và các kế hoạch chi tiết khi tổ chức các hoạt động.

Báo cáo định kỳ theo quy định và yêu cầu của nhà trường. Các báo cáo phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và đúng thời gian quy định.

Trên đây là quy chế làm việc của trường THCS Kim Ngọc năm học 2022-2023 được triển khai đến từng CBGV yêu cầu CBGV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.